Verkeersveiligheid.

Reconstructie NDW

Onderzoeksbureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de reconstructie van de Nieuwe Deventerweg. De Wijkvereniging Oud Ittersum is de gesprekspartner namens de wijk. Andere partijen zijn provincie Overijssel, VVN, Keolis en uiteraard de gemeente zelf.

Het eerste vooronderzoek is gedaan. Hierover zijn we geïnformeerd en konden we onze reactie geven.  In de zomer zijn de alternatieven verder uitgewerkt.  Op de bewonersavond van 7 december 2022 zal de gemeente ons meer informatie geven over de plannen. Geef je op voor deze avond door een mail te sturen naar info@wijkverenigingoudittersum.nl

Op de site en middels nieuwsbrieven aan de leden zullen wij u verder informeren.

Reacties hiervoor kunnen naar: verkeer@wijkverenigingoudittersum.nl

Lid worden van de wijkvereniging Oud-Ittersum?
Klik hier voor een ondersteuning en lidmaatschap voor € 15,00 per jaar

——-

Overlast bussen en ander zwaar verkeer

We krijgen bij de wijkvereniging de laatste tijd meer klachten binnen over schade aan huizen die in de buurt staan van een van de drempels in de straat.

Sinds december 2020 rijdt Keolis met elektrische bussen die een stuk zwaarder zijn dan de oude bussen. Het lijkt er op dat dit tot gevolg heeft dat er meer overlast is van trillingen.

Het idee is ontstaan om te kijken of we gezamenlijk een klacht in kunnen dienen.  We stellen daarom voor dat iedereen die overlast hiervan ondervindt daarvan melding maakt.

De website gemeente van de gemeente meldt het volgende:

————-

Schade door gemeentelijk handelen

Als u vindt dat u door doen of laten van de gemeente Zwolle schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken uw schade te vergoeden. U kunt denken aan schade die ontstaat door gebreken aan de gemeentelijke wegen of schade door werkzaamheden zoals de aanleg van wegen of fietspaden.

Aanvraag
U kunt uw schadeclaim indienen door middel van een digitaal schademeldingsformulier waarin de toedracht en de omvang van de schade staan vermeld.

——————

De gemeente is verantwoordelijk voor infrastructuur. Daar vallen ook de drempels onder. Meldingen over schade kunnen naar https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/klachten/schade-door-gemeentelijk-handelen

Om later naar de gemeente iets te kunnen ondernemen ontvangen we graag van degene die last ondervinden een melding zodat we deze later kunnen bundelen en iedereen kunnen informeren.

Reacties hiervoor kunnen naar: verkeer@wijkverenigingoudittersum.nl

Lid worden van de wijkvereniging Oud-Ittersum?
Klik hier voor een ondersteuning en lidmaatschap voor € 15,00 per jaar 

Nieuwe busregeling

Per 13-12-2020 is de nieuwe busregeling van kracht in Zwolle. Per deze datum is het aantal bussen dat door de Nieuwe Deventerweg is gaan rijden van 4 naar 8 per uur.

Dat er 8 bussen per uur gaan rijden door de NDW is opgenomen in de aanbesteding die Keolis heeft aangeboden en gekregen.  Dit plan is na goedkeuring van de gemeente uitgewerkt en is  dus per 13-12-2020 van kracht. Zoals bekend gaan er elektrische bussen rijden. De 4 extra bussen zijn de bussen die voorheen via de burg Vos van Steenwijklaan reden.

Deze groei van het aantal bussen druist in tegen het voornemen om te komen tot minder verkeersdruk in de straat, maar zullen de komende 2 jaar wel van kracht zijn tot aan de nieuwe aanbesteding die voor 10 jaar gaat gelden.

Hierover hebben we onze zorgen geuit bij de gemeente. De elektrische bussen zijn een stuk zwaarder dan de traditionele bussen. De problemen die de bussen veroorzaken (trillingen bij de verkeersdrempels), zijn toegenomen.

Dit is diverse keren aangekaart bij de gemeente.

Reconstructie Nieuwe Deventerweg

De Nieuwe Deventerweg staat hoog op de prioriteitenlijst in het Actieplan Verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente aan Mobycon (adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken) gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie qua gebruik, verschijningsvorm, verkeersveiligheid etc. en op basis van deze data en interviews een voorstel te doen voor (te faseren) maatregelen.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging Oud-Ittersum is gevraagd mee te denken over de huidige knelpunten, het wensbeeld, potentiële maatregelen en overige aandachtspunten voor (de reconstructie van) de Nieuwe Deventerweg. 

Het eerste overleg staat gepland voor maandag 8 maart 2021.

Actie verkeersveiligheid

In de periode rond 26 september hebben we als buurtvereniging een actiedag gehad waarbij de nadruk lag op veiligheid en matigen van de snelheid in de wijk.

Een van de acties betrof de smileys die door de gemeente zijn geplaatst op de Nieuwe Deventerweg. Doel was te benadrukken dat de gehele wijk, maar ook de gebruikers van de Nieuwe Deventerweg een 30 km zone is. De snelheid van de weggebruikers werd duidelijk in beeld gebracht.

De indruk was dat een behoorlijk aantal gebruikers rustiger ging rijden. Deze actie heeft ook meetresultaten opgeleverd, waar we vervolgens een plan op kunnen maken.

Onderstaande gegevens die we van de gemeente Zwolle hebben ontvangen.

Conclusie

Het betreft resultaten waarbij een groot aantal weggebruikers de snelheid heeft gematigd of heeft kunnen matigen. Zonder smileys zullen de snelheden hoger liggen.

Desondanks reed 15% van de weggebruikers harder dan 40 / 41 km per uur met uitschieters naar 84 en 96 Km/u.

Opvallend is het verschil in het aantal metingen. De smiley vanuit de stad stond tussen bussluis en Thorbeckelaan.  De andere stond meer richting Puik. Mensen die vanuit de Thorbeckelaan naar de A28 rijden werden niet gemeten. Verkeer dat naar huis ging wel.

———

Doe de VVN Verkeersquiz Zwolle

klik hier


2020


Actie op Burendag 2020, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

Wat gaan we doen

  • Rond 11 september worden smileys geplaatst – 30 km
  • De week van 14 september worden borden geplaatst met spandoeken
    VVN – 30 Km
  • 25 september plaatsing Bord oud Ittersum bij ingang wijk aan zijde Oldeneelallee
  • 26 september – tijdens Burendag : remwegdemo en kinderen die met behulp van mallen 30 km krijten op diverse plaatsen in de wijk
  • Stalletje aanwezig bij burendag met info over plannen gemeente voor herinrichting;  inventarisatie problemen verkeersveiligheid bij bewoners
  • Tevens af te halen:  30  –  stikkers voor op de Kliko

De aanleiding voor de actie met VVN

Eerst veilig dan verder!

In de Stentor van juni 2019, werd de Nieuwe Deventerweg genoemd als 4e gevaarlijkste weg in Zwolle….

Specifiek voor verkeersveiligheid zijn we met een aantal mensen een werkgroep aan het uitwerken die zich bezig wil gaan houden met 30 km in de wijk, vermijden van sluipverkeer, voorbereiding mogelijke herinrichting Nieuwe Deventerweg.

Aandacht voor de fietser en 30 km

Voor vragen en opmerkingen kun je contact zoeken met de werkgroep Verkeer van de wijkvereniging Oud-Ittersum.