Bezorging krant Ittersum

Vanaf maandag 31 januari lijkt er iets aan de hand te zijn met het bezorgen van de krant. De wijkvereniging heeft contact gezocht met de Stentor en met de wijkagent. Op dit moment is niet precies bekend wat er aan de hand is. Meld in ieder geval bij uw krant dat er niet bezorgd is (Stentor; 088-0561565).
Wanneer we meer informatie hebben, zullen we dat publiceren via de website.

Update: maandag 7 februari
De krant ligt weer op de deurmat/in de postbus. Mochten er nog problemen zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met de bezorgservice 088-0561565.

Korte update van onze activiteiten

Woonomgeving

In de afgelopen maanden is intensief contact geweest binnen de gemeente Zwolle over plannen rondom Omgevingsvisie Zwolle en bestemmingsplan wijzigingen in Zwolle-Zuid.

De Wijkvereniging heeft een Zienswijze ingediend inzake de Omgevingsvisie Zwolle en er zijn verschillende gesprekken met de projectgroep gevoerd. Daarnaast heeft de Wijkvereniging zich aangesloten bij het Platform Zwolse Wijken, met als doel concretere burgerparticipatie bij omgevings- en bestemmingsplannen. Nu de uitwerking van de Omgevingsvisie vertraagd is, zullen we de ontwikkelingen volgen, en waar nodig in stappen.

In de zomer van 2021 is het bestemmingsplan Zwolle-Zuid Oost gewijzigd en ook daarin hebben we als Wijkvereniging bijgedragen aan de aangepaste versie middels een Zienswijze.

Voor de Nieuwe Deventerweg 101, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan inmiddels aangenomen. Daarbij hebben we ons als Wijkvereniging hard gemaakt voor minder verkeersbewegingen, cultuurhistorie en groen. Wat we bereikt hebben is dat de commerciële plint is vervangen door appartementen- en daarmee is het aantal verkeersbewegingen drastisch verminderd. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de voorzijde van het gebouw te vergroenen, en om het verkeer in de wijk veiliger te maken vooral voor fietsers. Omdat we juridisch geen kans zien om in beroep te gaan bij de Raad van State, zal de initiatiefnemer Resido nu de aangepast plannen kunnen gaan uitvoeren. Voor bewoners die een Zienswijze hebben ingediend, staat nu de mogelijkheid open om te bekijken of ze via de gemeente planschade willen/kunnen indienen.

We zullen de ontwikkelingen rondom woonomgeving blijven vervolgen- meer nieuws in de ledenvergadering op 14 december.

Verkeer en trillingsschade

In de ledenvergadering van 14 december zullen we ingaan op verkeersveiligheid en trillingsschade, plannen van de gemeente rondom de Nieuwe Deventerweg. Daarnaast willen we aandacht vragen voor overlast rondom bouwprojecten.

—–

Onderzoek reconstructie NDW

Onderzoeksbureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de reconstructie van de Nieuwe Deventerweg. De Wijkvereniging Oud Ittersum is de gesprekspartner namens de wijk. Andere partijen zijn provincie Overijssel, VVN, Keolis en uiteraard de gemeente zelf.

Het eerste vooronderzoek is gedaan. Hierover zijn we geïnformeerd en kunnen we onze reactie geven.  In de zomer worden de alternatieven verder uitgewerkt.  De verwachting is dat in september de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Reacties hiervoor kunnen naar: verkeer@wijkverenigingoudittersum.nl

Overlast bussen en ander zwaar verkeer

We krijgen bij de wijkvereniging de laatste tijd meer klachten binnen over schade aan huizen die in de buurt staan van een van de drempels in de straat.

Sinds december 2020 rijdt Keolis met elektrische bussen die een stuk zwaarder zijn dan de oude bussen. Het lijkt er op dat dit tot gevolg heeft dat er meer overlast is van trillingen. Het idee is ontstaan om te kijken of we gezamenlijk een klacht in kunnen dienen.  We stellen daarom voor dat iedereen die overlast hiervan ondervindt daarvan melding maakt.
Kijk verder op de pagina van de werkgroep Verkeersveiligheid van wijkvereniging Oud-Ittersum, of klik hier.

Reconstructie Nieuwe Deventerweg

De Nieuwe Deventerweg staat hoog op de prioriteitenlijst in het Actieplan Verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente aan Mobycon (adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken) gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie qua gebruik, verschijningsvorm, verkeersveiligheid etc. en op basis van deze data en interviews een voorstel te doen voor (te faseren) maatregelen.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging Oud-Ittersum is gevraagd mee te denken over de huidige knelpunten, het wensbeeld, potentiële maatregelen en overige aandachtspunten voor (de reconstructie van) de Nieuwe Deventerweg. 

Het eerste overleg staat gepland voor maandag 8 maart 2021.