Onderzoek reconstructie NDW

Onderzoeksbureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de reconstructie van de Nieuwe Deventerweg. De Wijkvereniging Oud Ittersum is de gesprekspartner namens de wijk. Andere partijen zijn provincie Overijssel, VVN, Keolis en uiteraard de gemeente zelf.

Het eerste vooronderzoek is gedaan. Hierover zijn we geïnformeerd en kunnen we onze reactie geven.  In de zomer worden de alternatieven verder uitgewerkt.  De verwachting is dat in september de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Reacties hiervoor kunnen naar: verkeer@wijkverenigingoudittersum.nl

Overlast bussen en ander zwaar verkeer

We krijgen bij de wijkvereniging de laatste tijd meer klachten binnen over schade aan huizen die in de buurt staan van een van de drempels in de straat.

Sinds december 2020 rijdt Keolis met elektrische bussen die een stuk zwaarder zijn dan de oude bussen. Het lijkt er op dat dit tot gevolg heeft dat er meer overlast is van trillingen. Het idee is ontstaan om te kijken of we gezamenlijk een klacht in kunnen dienen.  We stellen daarom voor dat iedereen die overlast hiervan ondervindt daarvan melding maakt.
Kijk verder op de pagina van de werkgroep Verkeersveiligheid van wijkvereniging Oud-Ittersum, of klik hier.

Reconstructie Nieuwe Deventerweg

De Nieuwe Deventerweg staat hoog op de prioriteitenlijst in het Actieplan Verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente aan Mobycon (adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken) gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie qua gebruik, verschijningsvorm, verkeersveiligheid etc. en op basis van deze data en interviews een voorstel te doen voor (te faseren) maatregelen.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging Oud-Ittersum is gevraagd mee te denken over de huidige knelpunten, het wensbeeld, potentiële maatregelen en overige aandachtspunten voor (de reconstructie van) de Nieuwe Deventerweg. 

Het eerste overleg staat gepland voor maandag 8 maart 2021.

Nieuwe busregeling

Per 13-12-2020 is de nieuwe busregeling van kracht in Zwolle. Per deze datum is het aantal bussen dat door de Nieuwe Deventerweg is gaan rijden van 4 naar 8 per uur.

Dat er 8 bussen per uur gaan rijden door de NDW is opgenomen in de aanbesteding die Keolis heeft aangeboden en gekregen.  Dit plan is na goedkeuring van de gemeente uitgewerkt en is  dus per 13-12-2020 van kracht. Zoals bekend gaan er elektrische bussen rijden. De 4 extra bussen zijn de bussen die voorheen via de burg Vos van Steenwijklaan reden.

Deze groei van het aantal bussen druist in tegen het voornemen om te komen tot minder verkeersdruk in de straat, maar zullen de komende 2 jaar wel van kracht zijn tot aan de nieuwe aanbesteding die voor 10 jaar gaat gelden.

Hierover hebben we onze zorgen geuit bij de gemeente. De elektrische bussen zijn een stuk zwaarder dan de traditionele bussen. De problemen die de bussen veroorzaken (trillingen bij de verkeersdrempels), zijn toegenomen. Dit is diverse keren aangekaart bij de gemeente.

Actie verkeersveiligheid

In de periode rond 26 september hebben we als buurtvereniging een actiedag gehad waarbij de nadruk lag op veiligheid en matigen van de snelheid in de wijk.

Een van de acties betrof de smileys die door de gemeente zijn geplaatst op de Nieuwe Deventerweg. Doel was te benadrukken dat de gehele wijk, maar ook de gebruikers van de Nieuwe Deventerweg een 30 km zone is. De snelheid van de weggebruikers werd duidelijk in beeld gebracht.

De indruk was dat een behoorlijk aantal gebruikers rustiger ging rijden. Deze actie heeft ook meetresultaten opgeleverd, waar we vervolgens een plan op kunnen maken.

Onderstaande gegevens die we van de gemeente Zwolle hebben ontvangen.

Conclusie

Het betreft resultaten waarbij een groot aantal weggebruikers de snelheid heeft gematigd of heeft kunnen matigen. Zonder smileys zullen de snelheden hoger liggen.

Desondanks reed 15% van de weggebruikers harder dan 40 / 41 km per uur met uitschieters naar 84 en 96 Km/u.

Opvallend is het verschil in het aantal metingen. De smiley vanuit de stad stond tussen bussluis en Thorbeckelaan.  De andere stond meer richting Puik. Mensen die vanuit de Thorbeckelaan naar de A28 rijden werden niet gemeten. Verkeer dat naar huis ging wel.

Doe de VVN Verkeersquiz Zwolle

klik hier

Zwolle 2030 omgevingsvisie

Woonomgeving /Nieuws

In het kader van de Omgevingsvisie 2030, heeft de projectleider van de gemeente op 1 maart het bestuur via een TEAMs meeting bijgepraat. De gemeente is bezig alle reacties te verwerken, en op verschillende punten worden aanpassingen gemaakt. Het gesprek verliep constructief. Op dit moment worden alle 121 zienswijzen beantwoord. De Wijkvereniging zal ook een antwoord ontvangen in de komende weken. De aangepaste Omgevingsvisie zal rond april naar de gemeenteraad gestuurd worden.

Ontwerpbestemmingsplan
Zwolle Zuidoost

Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle Zuidoost ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage , en in die periode kan een zienswijze worden ingediend. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP18005-0003

—————–

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/platformzwolsewijken/

Lees meer op onze website: https://zwolsewijken.nl/